Haags centrum voor literatuur | science | debat
NL | EN Menu

Privacyverklaring

Stichting Writers Unlimited is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor onze activiteit B-Unlimited zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

http://www.writersunlimited.nl
Kantooradres: Hartogstraat 13, 2512 JK Den Haag
Postadres: Postbus 63410, 2502 JK Den Haag
+31 70 3650222
Contactpersoon: Tineke van Manen, zakelijk leider, info@writersunlimited.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Writers Unlimited verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Voor iedereen in ons adressensysteem die zich heeft opgegeven voor toezending van onze nieuwsbrieven staan in de volgende gegevens (voor zover beschikbaar) vermeld uw voor- en achternaam, emailadres en geslacht. Als u ook heeft gevraagd om schriftelijke toezending van onze programma informatie, staan ook uw adresgegevens in ons adressensysteem.

Stichting Writers Unlimited verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Het kan hier gaan om Burger Service Nummer, geboortedatum, geboorteplaats. Ten behoeve van de organisatie van onze evenementen verwerken we voor personen die zullen optreden of hebben opgetreden, en voor door ons uitgenodigde gasten in voorkomende gevallen ook paspoortnummer, geboortedatum, geboorteplaats, namen zoals in paspoort en geldigheidsduur van het paspoort. Daarnaast verwerken we gegevens van personen die zullen optreden of hebben opgetreden tijdens een of meer van onze evenementen. Het betreft hier biografische gegevens, foto's, video- of geluidsopnames en emailcorrespondentie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@writersunlimited.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Writers Unlimited neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Writers Unlimited) tussen zit.

Gebruikt automatiseringssysteem
Stichting Writers Unlimited gebruikt een op maat gemaakt automatiseringssysteem, met een database waarin NAW-gegevens, documenten, foto's, video's en geluidsopnames zijn opgenomen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Writers Unlimited bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: NAW gegevens worden bewaard voor zolang deze moeten worden gebruikt om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld voor toezending nieuwsbrieven. In geval van zakelijke contacten bewaren we gegevens ook voor archivering. In het geval van personen die hebben opgetreden tijdens onze evenementen bewaren we gegevens ook ten behoeve van ons archief van evenementen op onze websites.


Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Writers Unlimited verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Writers Unlimited blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Writers Unlimited gebruikt analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Writers Unlimited en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@writersunlimited.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Writers Unlimited wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Writers Unlimited neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@writersunlimited.nl.

Writers Unlimited Gemeente Den Haag Fonds 1818 Bibliotheek Den Haag